Atsakomybės ribojimas

Atsakomybės ribojimas: Lankydamiesi čia, automatiškai sutinkate su juo

Taisyklės
Svetainės naudojimo taisyklės

Sveiki atvykę į interneto svetainę http://www.siga.LT, kurią administruojantis kolektyvas toliau vadinamas „siga.LT“.

Šis dokumentas yra sutartis tarp siga.LT ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi bet kuria iš žemiau išvardintų interneto svetainių, o tai pat ir taisyklės (toliau – Taisyklės), kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys bet kurios iš žemiau išvardintų interneto svetainių visomis ir (ar) bet kuria iš jose teikiamų paslaugų.

1. Įžanga ir sąvokos

1.1. Šios Taisyklės taikytinos interneto svetainėje http://www.siga.LT ir jos subdomenuose, forume, bloguose ar kitose tiesiogiai susijusiuose portaluose (toliau vadinama „Svetaine“) apsilankiusiems asmenims.

1.2. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Lankytojui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimąsi bendravimu forume, diskusijų lentose, interaktyviu bendravimu (“chat”), skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų, žinučių ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kita (toliau – Paslaugos). Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.

1.3. siga.LT turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Lankytojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis.

2. Teisė keisti Svetainę ir riboti Paslaugas

2.1. siga.LT pasilieka teisę bet kada nepranešęs Lankytojui keisti Svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojas ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad siga.LT niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas siga.LT dėl tokių veiksmų.

2.2. siga.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti bet kurio Lankytojo galimybes patekti į Svetainę ir (ar) naudotis Paslaugomis.

2.3. siga.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

3. Bendros nuostatos ir teisės bei pareigos.

3.1. Šalys susitaria, jog siga.LT turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Lankytojui panaikinti visą ar dalį bet kokios informacijos, kurią Lankytojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Lankytojui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Svetainę ar bet kurią iš Svetainės dalių.

3.2. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne siga.LT, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, žinutes, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, video klipus, pokalbius, žinutes, komentarus ir jų turinį, nuorodas ir naudojimąsi jomis, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą (toliau vadinama „Turiniu“), kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda arba gauna naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

3.3. Lankytojas pareiškia, jog supranta, kad Svetainė yra vieša, o jos Turinį gali papildyti bet kuris kitas lankytojas, todėl siga.LT neprisiima jokios atsakomybės už Svetainės Turinį, įskaitant, bet neapsiribojant atsakomybe už tokio Turinio teisingumą, tikslumą, aiškumą, nuoseklumą ir pan. Lankytojas yra savarankiškai atsakingas už naudojimąsi bet kokiu Svetainėje prieinamu Turiniu ir bet kokias iš tokio naudojimosi kylančias pasekmes.

3.4. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

3.5. Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojui draudžiama:

3.5.1. naudotis Svetaine ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;

3.5.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę siga.LT. Aukščiau nurodytas draudimas apima, bet neapsiriboja draudimu:

3.5.2.1. skleisti informaciją, kuria raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;

3.5.2.2. skleisti informaciją, kuria skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;

3.5.2.3. skleisti informaciją, kuria kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;

3.5.2.4. skleisti informaciją, kuria propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir (ar) narkotinės ar psichotropinės medžiagos;

3.5.2.5. naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis vartoti grubias, necenzūrines frazes ir (ar) įžeidinėti asmenis bet kokia forma ar būdu.

3.5.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

3.5.4. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant siga.LT kolektyvo atstovu arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

3.5.5. naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga apklausų ir (ar) konkursų, kurie gali būti organizuojami Svetainėje, rezultatams pagerinti;

3.5.6. reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

3.5.7. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų lankytojų, naudojantis Paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus lankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis Turiniu.

3.6. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:

3.6.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

3.6.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui;

3.6.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

3.6.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito Turinio platinimui.

3.7. Šalys susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, siga.LT pasilieka teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir Paslaugomis, o taip pat, egzistuojant teisės aktuose nustatytoms sąlygoms, siga.LT pasilieka teisę perduoti bet kokią turimą informaciją apie Lankytoją teisėsaugos institucijoms. Lankytojas sutinka, kad siga.LT vienašališkai spręstų apie tai, ar Lankytojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį siga.LT sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

3.8. Lankytojas pripažįsta, kad yra pilnametis asmuo arba gavo savo tėvų, globėjų arba rūpintojų leidimą naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Davęs leidimą naudotis Svetaine bet kuriam nepilnamečiui asmuo ir (ar) Lankytojas pripažįsta, kad jis yra atsakingas už nepilnamečio, besinaudojančio Svetaine ir joje prieinamomis Paslaugomis, veiksmus ar neveikimą, o taip pat, kad jis privalo užtikrinti, jog toks asmuo laikysis šių Taisyklių.

3.9. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog siga.LT nekontroliuoja kitų lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl siga.LT neužtikrina ir neužtikrins tokio Turinio tikslumo, teisingumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

3.10. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio Turinio.

3.11. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Lankytojo gaunamas ir siunčiamas Turinys gali būti tikrinamas siga.LT nuožiūra, siekiant aptikti siga.LT nepageidaujamu pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

4. Bendravimas Svetainėje. Teisių į Turinį perdavimas.

4.1. Lankytojas turi teisę rašyti komentarus forume (diskusijų lentose), žinutes, taip pat kitokiais Svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais lankytojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą Turinį ar Paslaugas.

4.2. Naudojantis forumu (diskusijų lenta), be aukščiau jau išvardinto, Lankytojui draudžiama:

4.2.1. pranešimo pavadinime naudoti daugiau kaip penkis šauktukus, klaustukus, ar šypsenas;

4.2.2. kurti tas pačias temas skirtingose srityse;

4.2.3. kurti naują diskusijos temą prieš tai nepasinaudojus paieška siekiant nustatyti ar tokia pati ar panaši tema nėra sukurta;

4.2.4. talpinti betikslius ar reklaminius pranešimus;

4.2.5. talpinti betikslius ar neturinčius vertės atsakymus į kitų lankytojų klausimus ar komentarus dėl kitų lankytojų pasisakymų.

4.3. Naudojantis forumu (diskusijų lenta), be aukščiau jau išvardinto, Lankytojas privalo:

4.3.1. prieš sukurdamas temą įsitikinti, kad ji atitinka srities ir forumo tematiką;

4.3.2. duoti aiškų ir suprantamą pavadinimą temai bei aiškiai nurodyti apie ką pageidauja diskutuoti.

4.4. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa informacija apie Lankytoją, kurią jam naudojantis Svetaine gauna siga.LT, taip pat ir visas Turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, gali būti saugomas siga.LT neribotą laikotarpį.

4.5. Naudodamasis 4.1. punkte nurodyta teise Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Lankytojo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas Turinys atitiks šiuos reikalavimus:

4.5.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

4.5.2. nepažeis siga.LT ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir pan.;

4.5.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

4.5.4. nesukurs jokių teisinių pareigų siga.LT.

4.6. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne siga.LT, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

4.7. siga.LT pasilieka teisę savo nuožiūra vienašališkai panaikinti ir (ar) keisti bet kurias Lankytojo sukurtas temas, komentarus, žinutes ar kitą jo pateiktą Turinį jam apie tai nepranešęs.

4.8. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Lankytojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia siga.LT šias išimtines teises:

4.8.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti, viešai atlikti, skelbti, padaryti viešai prieinamu kompiuterių tinklais ir bet kuriais kitais būdais ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lankytojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;

4.8.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Lankytojo pateikto Turinio;

4.8.3. bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu Turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant Lankytojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu siga.LT ar kitų asmenų veikloje.

5. Intelektinė nuosavybė.

5.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Svetainėje esantis Turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško siga.LT sutikimo.

5.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra siga.LT nuosavybė arba siga.LT juos teisėtai naudoja.

6. siga.LT atsakomybė ir jos ribojimas

6.1. siga.LT neprisiima jokio pobūdžio atsakomybės už viso ir bet kurio Svetainėje esančio Turinio teisingumą, tikslumą, aiškumą, nuoseklumą ir pan., taip pat negarantuoja, jog pasinaudojęs Svetainės Turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant teikiamais patarimais ar kita panašia informacija, Lankytojas pasieks pageidaujamų rezultatų ir (ar) nepakenks savo ar trečiųjų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams.

6.2. Visą atsakomybę už bet kokį naudojimąsi Svetainėje prieinamu Turiniu ir už bet kokias iš to kylančias pasekmes, prisiima išimtinai pats Lankytojas.

6.3. Lankytojas sutinka, kad siga.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

6.4. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš siga.LT pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos jose, bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos, taip pat Svetainėje prieinamas Turinys nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims. siga.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančio Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui ar tretiesiems asmenimis.

6.5. siga.LT neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį Turinį.

6.6. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog siga.LT nebus atsakingu už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitas trečiąsias šalis pasiekiantį Turinį, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas, netikslumą, neteisingumą ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.

6.7. Lankytojas supranta ir sutinka, kad siga.LT niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Svetaine, joje prieinamu Turiniu ar Paslaugomis.

6.8. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad siga.LT niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

6.9. Bet kokia siga.LT atsakomybė Lankytojui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 50 (penkiasdešimt) litų suma.

7. Informacijos siuntimas.

7.1. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lankytojas gali siųsti siga.LT Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu.

8. Baigiamosios nuostatos.

8.1. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

8.2. Šalys susitaria, jog siga.LT gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

8.3. Šalys susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėje Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.

8.4. Visi tarp Lankytojo ir siga.LT kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

Rss Feed Tweeter button Facebook button